دکتر حسن شفیعی عضو هیئت علمی دانـشگاه

روان شناسی بالینی، روان شناسی شناختی، علوم شناختی، روان شناسی سلامت
 
آموزش و مشاوره آماری، روش تحقیق، تجزیه و تحلیل با SPSS

آموزش و مشاوره آماری، روش تحقیق، تجزیه و تحلیل پیشرفته داده های آماری و پروژه های تحقیقاتی توسط نرم افزار SPSS 

 

pnustu86@gmail.com 

09182944425