دروس ارشد روان شناسی

دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته روانشناسی در آزمون کارشناسی ارشد سال 89

دروس امتحانی رشته و ضرایب هر یک در گرایش های مختلف در آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه دولتی در جدول شماره1 و در آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد در جدول شماره 2 شده است.

جدول 1: عنوان دروس امتحانی و ضرایب هر یک در آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه دولتی

ردیف

عنوان دروس

ضریب دروس در گرایش

ر.عمومی

ر.بالینی

روانسنجی

روانشناسی صنعتی وسازمانی

روانشناسی بالینی کودک و نوجوان

1

زبان تخصصی

2

2

2

2

2

2

علم النفس

1

1

0

0

1

3

آمار و روش تحقیق

1

1

2

2

1

4

روانشناسی مرضی وکودکان استثنایی

2

2

1

0

2

5

روانشناسی رشد

2

2

2

0

2

6

روانشناسی بالینی

0

3

0

0

3

7

روانشناسی عمومی

2

0

1

0

0

8

روانسنجی

0

0

2

0

0

9

آزمون های شناختی هوش واستعداد

0

0

2

0

0

10

روانشناسی فیزیولوژیک وانگیزش وهیجان

1

1

0

0

1

11

روانشناسی صنعتی و سازمانی

0

0

0

2

0

12

روانشناسی اجتماعی

0

0

0

2

0

13

رفتار سازمانی

0

0

0

3

0

14

روانشناسی امور استخدامی

0

0

0

3

0

15

بالندگی سازمانی

0

0

0

3

0

 


جدول 2: عنوان دروس امتحانی و ضرایب هر یک در آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاداسلامی؟

 

ردیف

عنوان دروس

 

ضریب دروس در گرایش

روانشناسی بالینی

روانشناسی شخصیت

روانشناسی عمومی

روانسنجی

روانشناسی صنعتی وسازمانی

روانشناسی تربیتی

1

زبان تخصصی

2

2

2

2

2

2

2

آمار و روش تحقیق

1

2

1

2

1

2

3

علم النفس

1

1

1

0

1

1

4

روانشناسی مرضی وکودکان استثنایی

2

2

2

1

2

0

5

روانشناسی رشد

2

2

2

2

2

2

6

روانشناسی بالینی

4

2

0

0

0

0

7

روانشناسی شخصیت

2

3

0

0

0

0

8

روانشناسی عمومی

0

0

2

1

2

2

9

روانشناسی فیزیولوژیک وانگیزش وهیجان

3

1

1

0

1

1

10

روانسنجی

0

0

0

2

0

0

11

آزمون های شناختی هوش واستعداد

0

0

0

2

0

0

12

روانشناسی تربیتی

0

0

0

0

0

3

                 

 

/ 0 نظر / 12 بازدید