نرم افزار دات پروب -کاوش نقطه- اصلاح سوگیری شناختی- اصلاح سوگیری توجه

 جهت تماس و همکاری با کلیه پژوهشگران در این زمینه  

 

Email:pnustu86@gmail.com

 

نرم افزار های ساخته شده دات پروب -کاوش نقطه  کلمه ای و تصویری با چهره های هیجانی شماتیک و چهره های هیجانی واقعی توسط  مهندسین متخصص در زمینه ساخت نرم افزار های شناختی 

طراحی و ساخت نرم افزار آزمایه (تکلیف) اصلاح شده دات پروب Dot-Probeکاوش نقطه جهت اندازه گیری سوگیری توجه -توجه انتخابی نسبت به چهره های هیجانی در کودکان و بزرگسالان پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی دانشگاه شیراز برای اولین بار در ایران در سال 1383

معرفی نرم افزار آزمایه (تکلیف) اصلاح شده دات پروب  دات- پروب (کاوش نقطه-modified dot-probe task):دومین همایش بین المللی روانپزشکی کودک و نوجوان، بهمن1383.

ساخت نرم افزار آزمایه (تکلیف) اصلاح شده دات پروب (کاوش تقطه) تصویری جهت اندازه  دات- پروب (کاوش نقطه-modified dot-probe task)گیری سوگیری توجه-توجه انتخابی :مجموعه مقالات سومین کنگره نوروپسیکولوژی ایران، انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه تربیت معلم، 334-329.

 ساخت و اعتباریابی تکلیف رایانه ای دات- پروب (کاوش نقطه) تصویری جهت سنجش سوگیری توجه (توجه انتخابی) در اختلال وسواس

 ساخت و اعتباریابی تکلیف رایانه ای دات- پروب (کاوش نقطه) کلمه ای جهت سنجش سوگیری توجه (توجه انتخابی) در اضطراب اجتماعی

ساخت و اعتباریابی تکلیف رایانه ای دات- پروب (کاوش نقطه)تصویریجهت سنجش سوگیری توجه (توجه انتخابی) در اعتیاد به مواد مخدر

 

مقالات علمی پژوهشی اجرا شده با استفاده از تکلیف دات-پروب -کاوش نقطه  در زمینه سوگیری توجه، توجه انتخابی، پردازش چهره، پردازش هیجانی

 

دست برتری و جانبی شدن پردازش هیجانی چهره در کودکان 

فصلنامه علمی- پژوهشی تازه های علوم شناختی، سال 13 ، شماره 2، 1390

تاثیر خودکارآمدی ادراک شده  بر پردازش اطلاعات چهره های هیجانی

فصلنامه علمی- پژوهشی علوم رفتاری دوره 5 شماره3،1390

 تاثیر اضطراب خصلتی کودکان در سوگیری  توجه نسبت به چهره های هیجانی

فصلنامه علمی- پژوهشی روانپزشکی و روان شناسی بالینی ایران « اندیشه و رفتار» -زمستان1387، دروه14، شماره4

رابطه بین برون گرایی- درون گرایی و سوگیری توجه به چهره های هیجانی در نوجوانان

مجله علمی- پژوهشی پژوهش‌های علوم شناختی و رفتاری –سال دوم ، شماره 1پیاپی2 بهار و تابستان 1391

تاثیر روان آزردگی گرایی بر پردازش اطلاعات چهره های هیجانی در نوجوانان

مجله علمی- پژوهشی پژوهش در سلامت روان شناختی - دوره 6، شماره 1، صفحه 45-56 (12)، آذر 1391

تاثیر پردازش کلی چهره ای در سو گیری توجه نسبت به چهره های هیجانی در کودکان مضطرب

دوفصلنامه علمی– پژوهشی  دانشور رفتار-  روان شناسی بالینی و شخصیت، سال سوم – شماره5-پاییز و زمستان1390

تاثیر خوش‌بینی سرشتی بر سوگیری توجه به چهره‌های هیجانی

فصلنامه علمی- پژوهشی اصول بهداشت روانی. سال14(4)، زمستان1391

 

  

کلیدواژه ها

 پردازش اطلاعات- چهره های هیجانی -چهره- پردازش چهره- توجه-پردازش توجه- روان شناسی شناختی- سوگیری توجه-توجه انتخابی- گوش به زنگی- اجتناب-تکلیف دات-پروب-تکلیف کاوش نقطه-تکلیف اصلاح شده دات پروب- سوگیری شناختی-اصلاح سوگیری شناختی- اصلاح سوگیری توجه- بازآموزی توجه-آموزش توجه -اضطراب-اضطراب اجتماعی- اعتیاد- مواد مخدر-وسواس-رویکرد شناختی- علوم شناختی-روان شناسی بالینی شناختی

keywords

information processing-emoional faces-face- face processing-attention-attention processing-cognitive psychology-attentional bias- selective attention-vigilance- avoidane-dot-probe task-modified dot probe task-cognitive bias-cognitive bias modification-attentional bias modification- attention retraining-attention training-anxiety-sicial anxiety-cognitive approach-cognitive sciences-clinical psychology 

 

/ 0 نظر / 32 بازدید