همه ما یاد می گیریم که ....

رفتارها را از طریق تقلید، بازخورد و تمرین؛

خلاقیت را از طریق بازی کردن؛

حقایق را از طریق تداعی، تمرین، تکرار، به خاطر سپاری و سوال کردن؛

قضاوت را از طریق مرور  موارد، پرسیدن سوالها، انتخاب کردن ها، دریافت بازخورد و مربیگری؛

زبان را از طریق تقلید، تمرین و کاربرد در محیط طبیعی و واقعی؛

نظریه ها را از طریق منطق، توضیح و سوال کردن؛

نظام ها را از طریق کشف اصول و انجام دادن مهارت های تدریجی؛

فرایندها را از طریق تجزیه و تحلیل نظام، ساخت گشایی و تمرین

منبع:پرنسکی،2000ص196

/ 0 نظر / 8 بازدید