مقالات علمی - پژوهشی من

 

ساخت نرم افزار آزمايه اصلاح شده دات پروب تصويری

جهت اندازه گيری سوگيری توجه

 

سومین کنگره نوروپسيکولوژي ايران،تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی واحد تربیت معلم،1387

چکيده:

بررسي سوگيري توجه يكي از موضوعات مهم در روان شناسي شناختي وعلوم شناختی است. سوگيري توجه نقش مهمي را در علت‌شناسي و تداوم اختلالات اضطرابي دارد و براي شناسايي مكانيسم هاي شناختي مرتبط با اضطراب و راهبردهاي درماني براي اختلالات اضطرابي، مطالعة سوگيری توجه لازم به نظر مي‌رسد. آزمايه دات پروب به عنوان يک متدولوژي برتر براي ارزيابي سوگيري توجه در افراد مضطرب بالينی و غير باليني می باشد و قادر به اندازه گيري مستقيم نحوة توزيع توجه ديداري بوده و منعكس‌كنندة سوگيري در جهت‌گيري ديداري است كه به حضور نشانه‌هاي تهديد در موقعيت‌هاي مختلف فضايي ميدان ديداري بستگي دارد.نسخه اصلي اين آزمايه توسط مك لئود و ديگران (1986) ارائه گرديد و دارای اشکالاتي مي باشد.درآزمايه اصلاح شده تغييراتی نسبت به آزمايه اصلی داده شده است.درآزمايه اصلاح شده بجای كلمات تهديد كننده ازطرح های كلي چهره هاي هيجاني انسان ها استفاده شده است كه داراي بار تهديد كنندگي بيشتر و همچنين اعتبار بوم شناختي جهاني، نسبت به کلمات مي باشند.در اين مقاله مبانی نظری ساخت نرم افزار آزمايه اصلاح شده دات پروب تصويری و ويژگی های آن ارائه گرديده است

بررسی قابلیتهای کارآفرینی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق و تاثیر آموزش دانشگاهی و برخی متغیرهای زمینه ای در افزایش آن

 

اولین همایش کارآفرینی استان آذربایجان شرقی

چکیده:

این پژوهش به منظور بررسی قابلیتهای کارآفرینی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق و تاثیر آموزش دانشگاهی و برخی متغیرهای زمینه ای (کنترل درونی، انگیزه پیشرفت و خلاقیت) در افزایش این قابلیتها انجام گرفت. به منظور گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. ضریب پایایی پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ0.91 برآورد گردید. نمونه آماری شامل260 نفر از دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق در سال تحصیلی87-86 بود که از طریق نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی و با استفاده از نرم افزار آماری SPSS انجام گرفت .نتایج نشان داد که قابلیتهای کارآفرینی دانشجویان بالاتر از حد میانگین بود و میزان کارآفرینی در دانشجویان سال آخر و پسر در مقایسه با دانشجویان دختر و سال اول بالاتر بود. یافته های این پژوهش همبستگی مثبت معناداری بین متغیرهای کنترل درونی، انگیزه پیشرفت و خلاقیت با کارآفرینی را نشان داد. همچنیین دانشجویان رشته های مدیریت و مهندسی صنایع دارای قابلیت کارآفرینی بیشتری در مقایسه با سایر رشته ها بودند.

 

بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر کاهش آسیب های روانی- اجتماعی

 

همایش منطقه ای آسیب های اجتماعی با رویکرد مداخله ای، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق،خرداد1387

چکیده:

انسان ها برای مقابله سازگارانه با موقعیت های تنش زا و کشمکش های زندگی نیاز به آموختن برخی مهارت ها دارند.متخصصصان علوم رفتاری معتقدند، یکی از موثرترین برنامه هایی که به افراد کمک می کند تا زندگی بهتر و سالمتری داشته باشند،برنامه آموزش مهارت های زندگی است.مهارت‌های‌ زندگی‌ توانایی‌های‌روانی‌، اجتماعی‌ برای‌ رفتار انطباقی‌و مؤثر هستند که‌ افراد را قادرمی‌سازد تا بطور مؤثری‌ با مقتضیات‌ وچالش‌های‌ زندگی‌ روزمره‌ مقابله‌کنند. تفکر خلاق، تفکر نقادانه، برقراری روابط بین فردی سازگارانه، خود آگاهی، همدلی با دیگران، مقابله با هیجانها، مقابله با استرسها، کنترل خشم، پیشگیری از خودکشی و اعتیاد، افزایش اعتماد به نفس و عزت نفس از آموزشهایی است که در دوره های آموزش مهارت زندگی در همه جای دنیا به آنها پرداخته می شود.پژوهش های مختلف تاثیر مثبت آموزش مهارتهای زندگی را  به عنوان یک روش عام پیشگیری از آسیب های روانی- اجتماعی مورد تأکید قرار داده اند.در این مقاله بخشی از پژوهش های  داخلی و خارجی مرتبط مورد بررسی قرار گرفته است.

 

نقش دانشگاه آزاد اسلامی در توسعه مشارکت زنان

 

فصلنامه علمی- پژوهشی بصیرت- سال 14،پاییز و زمستان1386،شماره38

چکیده:

اصولاً یکی از بهترین و روشن‌ترین راههای توسعه مشارکت زنان و تلاش برای بالندگی و شکوفایی توانایی آنها گشودن عرصه‌های آموزش و آموزش عالی به روی زنان است. آموزش عالی که دانشگاه آزاد اسلامی بخش عظیمی از آن را شامل می شود فرصتی فراهم آورده است تا زنان با چگونگی ایفای نقش های متنوع خود در جامعه آشنا شده و در عرصه های مختلف فرهنگی، آموزشی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی نقشی فعال داشته باشند.دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق نیز همسو با سیاست های کلان دانشگاه آزاد اسلامی از بدو تاسیس تا کنون تاثیرات مثبت زیادی بر این شهر و منطقه داشته است. به منظور بررسی و شناخت بیشتر پیامدهای مثبت فرهنگی و آموزشی تاسیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق بر روی زنان شهرنراق ، نمونه ای به حجم132 نفر از زنان این شهر به صورت تصادفی برای انجام پژوهش انتخاب شدند و پرسشنامه های پژوهش که روایی آنها با استفاده از روش آلفای کرونباخ94/0بدست آمد بر روی آنها اجرا گردید.داده های این پژوهش با استفاده از روشهای آماری توصیفی و استنباطی و به کمک نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج این پژوهش نشان داد که تاثیرات مثبت دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق در بخش آموزشی زنان در سطح001/0 = α معنادار بوده و زنان گروه سنی20- 15سال در مقایسه با گروه سنی 41 سال به بالا تاثیرات مثبت بیشتری را  ارزیابی کرده اند، همچنین نتایج این پژوهش نشان داد که تاثیرات مثبت دانشگاه در بخش فرهنگی زنان در سطح05/0 = α معنادار می باشد.

 

بررسی تاثیر اضطراب خصلتی کودکان در سوگیری  توجه نسبت به چهره های هیجانی

 

فصلنامه علمی- پژوهشی روانپزشکی و روان شناسی بالینی ایران « اندیشه و رفتار» -زمستان1387، دروه14، شماره4

و

دومین همایش بین المللی روانپزشکی کودک و نوجوان، بهمن1383

چکیده:

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر اضطراب خصلتی کودکان در سوگیری توجه نسبت به چهره های هیجانی(خشمگین، شاد، خنثی) صورت گرفته است.

روش: 30 کودک دارای اضطراب خصلتی بالا و 30 کودک دارای اضطراب خصلتی پایین، با استفاده از آزمون اضطراب خصلتی کودکان و انجام مصاحبه نیم ساختار یافته انتخاب شدند  و آزمایه اصلاح شده دات پروب تصویری  بر روی آنها اجرا گردید.تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر برای تحلیل نتایج استفاده شد.

یافته ها: این بررسی نشان داد که تعامل اضطراب خصلتی و نمرات سوگیری توجه،  فقط در چهره خشمگین معنادار بوده (001/0p<) و در سایر چهره ها معنادار نمی باشد. همچنین میزان اضطراب خصلتی همبستگی مثبت و معناداری با نمرات سوگیری توجه نسبت به چهره خشمگین داشت(001/0p<).

نتیجه گیری:کودکان دارای اضطراب خصلتی بالا نسبت به چهره هیجانی خشمگین گوش بزنگی توجهی نشان می دهند در حالی که کودکان دارای اضطراب خصلتی پایین نسبت به همین چهره اجتناب توجهی نشان می دهند

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 12 بازدید