دانلود مقالات علمی-پژوهشی من

ترس از ارزیابی منفی نوجوانان و توجه انتخابی آنها به کلمات تهدیدکننده اجتماعی
تازه های علوم شناختی، سال 13 ، سال1393

ساخت و اعتباريابی آزمايه رايانه‌ای دات- پروب کلمه‌ای جهت بررسی سوگيری توجه در اضطراب اجتماعی.
مجله علوم رفتاري. 1393; 8 (2) :11-12

تاثیر خوش‌بینی سرشتی بر سوگیری توجه به چهره‌های هیجانی

 مجله اصول بهداشت رواني، دوره چهاردهم، شماره56- زمستان 91

-تاثير نوروزگرایی بر پردازش اطلاعات چهره های هيجاني در نوجوانان
مجله پژوهش در سلامت روان شناختی - دوره 6، شماره 1، صفحه 45-56 (12)، آذر 1391
رابطه بین برون گرایی- درون گرایی و سوگیری توجه به چهره های هيجاني در نوجوانان

پژوهش‌هاي علوم شناختي و رفتاري –سال دوم ، شماره 1پیاپی2 بهار و تابستان 1391

تاثير پردازش کلی چهره ای بر سو گيری توجه نسبت به چهره های هيجانی در کودکان مضطرب دو فصلنامه علمی-پژوهشی روان شناسي باليني و شخصيت، سال سوم،شماره5-1390

دست برتری و جانبی شدن پردازش هیجانی چهره در کودکان 

تازه های علوم شناختی، سال 13 ، شماره 2، 1390

 تاثیر خودکارآمدی ادراک شده  بر پردازش اطلاعات چهره های هیجانی

علوم رفتاری دوره 5 شماره3-1390

خود شیفتگی، عزت نفس و ابعاد  پرخاشگری در در نوجوانان

 فرهنگ مشاوره و روان درمانی-سال دوم، شماره 6 تابستان1390

  تاثیر اضطراب خصلتی کودکان در سوگیری  توجه نسبت به چهره های هیجانی

روانپزشكي و روان شناسي باليني ایران « انديشه و رفتار» -زمستان1387، دروه14، شماره4

 -نقش دانشگاه آزاد اسلامي در توسعه مشاركت زنان 

 فصلنامه علمی- پژوهشی پژوهش هاي مديريت راهبردي (بصیرت) سال 14،پاییز و زمستان1386،شماره38
 


/ 0 نظر / 9 بازدید