عضویت در انجمن روان شناسی اجتماعی ایران

انواع و شرایط عضویت مستخرج از اساسنامه انجمن روان شناسی اجتماعی ایران:

 

شماره نوع شرایط هزینه ۱ عضویت پیوسته موسسان انجمن، کلیه افرادی که حداقل دارای درجه کارشناسی ارشد در رشته روان شناسی اجتماعی و رشته های وابسته باشند می توانند به عضویت پیوسته انجمن درآیند. حق عضویت سالانه یکصد و پنجاه هزار ریال ۲ عضویت وابسته اشخاصی که دارای درجه کارشناسی هستند و به مدت پنج سال در یکی از رشته های وابسته شاغل باشند می توانند به عضویت وابسته انجمن درآیند. حق عضویت یکصد هزار ریال ۳ عضویت دانشجویی کلیه دانشجویانی که در رشته های جامعه شناسی، روان شناسی، علوم تربیتی و مدیریت و رشته های نزدیک با کارت معتبر مشغول به تحصیل باشند می توانند به عضویت انجمن درآیند. حق عضویت یکصد هزار ریال ۴ عضویت افتخاری شخصیتهای ایرانی و خارجی که مقام علمی آنان در زمینه های مرتبط با روان شناسی اجتماعی ممتاز است یا در پیشبرد اهداف انجمن کمکهای موثری نموده باشند می توانند به عضویت افتخاری انجمن درآیند.   ۵ اعضای موسساتی (حقوقی) سازمانهایی که در زمینه های علمی و پژوهشی مربوط فعالیت دارند می توانند به عضویت انجمن درآیند.  

 

تبصره ۱: افراد دارای درجه کارشناسی در یکی از رشته های وابسته می توانند با تصویب هیئت مدیره به عضویت پیوسته انجمن درآیند. 
تبصره ۲: اعضای موسساتی به مثابه عضو وابسته محسوب می شوند. 

حق عضویت قابل پرداخت در همه شعب بانک تجارت به حساب شماره ۳۲۲۲۹۸۰۰۵ یادگار امام کد ۳۲۲۰ به نام انجمن روان شناسی اجتماعی ایرا
/ 0 نظر / 11 بازدید