مطالب مرتبط با SPSS

تمرین شماره یک:

پژوهشگری به منظور انجام پژوهشی پرسشنامه های رضایت زناشویی،عزت نفس و  اهمیت به ظاهر (خیلی زیاد:5 زیاد:4 متوسط:3 کم:2 خیلی کم:1 ) را در  بین 10زن شاغل (5 نفر اول لیسانس و 5 نفر دوم فوق دیپلم) و 10 زن خانه دار  (5 نفر اول دیپلم 5 نفردوم لیسانس)  توزیع کرد. داده های زیر مربوط به این پژوهش می باشد:

 

اهمیت به ظاهر زنان خانه دار

اهمیت به ظاهر زنان شاغل

عزت نفس زنان خانه در

عزت نفس زنان شاغل

رضایت زناشویی زنان خانه دار

رضایت زناشویی زنان شاغل

ردیف

5

2

20

20

19

18

1

4

3

17

18

18

17

2

5

2

18

17

17

15

3

4

1

18

18

18

14

4

4

4

18

19

19

14

5

5

5

17

16

17

12

6

3

4

16

15

15

10

7

5

5

17

18

18

12

8

4

4

17

18

19

14

9

5

3

18

17

20

17

10

با توجه به داده ها به سوالات زیر پاسخ دهید

1-     متغیرها و داده های پژوهش را در فایلی با نام data1 تعریف و ذخیره کرده همچنین تمام خروجی های تحلیل داده ها را با نام output1 در نرم افزار SPSS تعریف و ذخیره کنید.

2-     فراوانی متغیر اهمیت به ظاهر را با نرم افزار SPSS  محاسبه کنید

3-     شاخصهای توصیفی میانگین و واریانس متغیر عزت نفس را بر اساس تحصیلات زنان محاسبه کنید.

4-      فرضیه های زیر را با روش آماری مناسب با استفاده از نرم افزارSPSS مورد آزمون قرار داده و تحلیل کنید.

فرضیه اول:

میزان عزت نفس و رضایت زناشویی در بین زنان شاغل و خانه دار متفاوت است.

فرضیه دوم:

 اهمیت به ظاهر در بین زنان خانه دار بیشتر از زنان شاغل است.

 

تمرین شماره دو:

محققی علاقمند است این فرضیه که بین روزهای غیبت از مدرسه و اضطراب رابطه وجود دارد را در بین 5 دانش آموز دختر و 5 دانش آموز پسر مقاطع ابتدایی و راهنمایی (5 ابتدایی-5 راهنمایی ) مورد آزمون قرار دهد داده های زیر مربوط به این پژوهش است

ردیف

 

روزهاي غيبتx

ميزان اضطرابy

1

ابتدایی- دختر

2

14

2

0

10

3

3

8

4

6

6

5

4

2

6

راهنمایی- پسر

2

14

7

0

10

8

3

8

9

6

6

10

4

2

با توجه به داده ها به سوالات زیر پاسخ دهید

1-  متغیرها و داده های پژوهش را در فایلی با نام data2 تعریف و ذخیره کرده همچنین تمام خروجی های تحلیل داده ها را با نام output2 در نرم افزار SPSS تعریف و ذخیره کنید.

2- فراوانی و شاخص های توصیفی شامل:میانگین، میانه و نما و انحراف معیار روزهای غیبت را با نرم افزار SPSS  محاسبه کنید.

3- فرضیه پژوهش را مورد آزمون قرار داده و گزارش آن را به همراه نمودار پراکندگی نقاط و خط رابطه را نشان دهید.

 

تمرین شماره سه

 فرض کنید م خواهیم بدانیم آیا بین تعدا دانش آموزان هرکلاس و افت تحصیلی آنان رابطه وجود دارد یا خیر. نمونه های حاصل از مناطق مختلف یک شهر به شرح زیر است.

 

8

7

6

5

4

3

2

1

ردیف

28

50

35

32

42

37

25

42

تعداد دانش آموزان

10

25

16

13

17

21

14

12

درصد مردودی

 1-  متغیرها و داده های پژوهش را در فایلی با نام data3 تعریف و ذخیره کرده همچنین تمام خروجی های تحلیل داده ها را با نام output3 در نرم افزار SPSS تعریف و ذخیره کنید

2-این فرضیه را مورد آزمون قرار دهید: بیت تعداد دانش اموزان یک کلاس و افت تحصیلی رابطه وجود دارد (همبستگی اسپیرمن)

 

تمرین شماره چهار

با توجه به داده زیر 

رشته تحصیلی

 

فنی مهندسی

علوم انسانی

جنسیت

15

30

زن

30

15

مرد

1-  متغیرها و داده های پژوهش را در فایلی با نام data4 تعریف و ذخیره کرده همچنین تمام خروجی های تحلیل داده ها را با نام output4 در نرم افزار SPSS تعریف و ذخیره کنید

1-فرضیه "بین جنسیت و گرایش به رشته های تحصیلی رابطه وجواد دارد" را مورد آزمون قرار دهید 


/ 0 نظر / 9 بازدید